سولفات سدیم

فرمول سولفات سدیم

نمک سدیم سولفوریک اسید است. درصورتیکه بی آب باشد، کریستالی سفید رنگ  با فرمول Na2so4 تشکیل می دهد که آن را تناریت نیز می نامندو  از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در جهان است.

در صورت داشتن ملکول آب ( آبپوشی) به شرح ذیل می باشد.

سدیم سولفات دکاهیدرات با فرمول :  Na2so4 + 10 H2o

سدیم سولفات هپتا هیدرات  با فرمول :  Na2so4 + 7 H2o ( نمک گلوبر نیز نامیده می شود)

منابع سولفات سدیم داراي گسترش فراواني بوده و یکي از عمومي ترین مواد بسیاري از آب هاي معدني همانند آب دریا ميباشد، همچنین سولفات در ریزش هاي جوي وجود داشته و یکي از اصلي ترین محلولهاي موجود در برف و باران مي باشد . بسیاري از دریاچه هاي شور در سرتاسر دنیا مقادیر مختلفي سولفات سدیم دارند، زیرا سدیم معمولاً جزو کاتیون هاي غالب است ، برخي از متخصصین فرق آنیوني براي اینگونه دریاچه ها قائل مي شوند، بدین معني که دریاچه هائي که داراي سولفات سدیم غالب هستند به عنوان دریاچه هاي تلخ و آنهائي را که کربنات غالب دارند به عنوان دریاچه هاي آلکالي یا سودا مي نامند

Sodium-Sulfate سولفات سدیم ترکیب شیمیایی است که به عنوان ماده معدنی در طبیعت یافت می شود یا از فرآیندهای صنعتی معینی به عنوان یک محصول جانبی به دست می آید. سولفات سدیم از نظر شیمیایی بسیار پایدار است.

این نمک در درجات مختلف خلوص وجود دارد و یکی از عناصر عمومی ، بعضی از آب های شور می باشد ، که از اینگونه منابع ، مقدار زیادی سولفات به صورت تجاری ، استخراج می شود.

موارد کاربرد سولفات سدیم در صنعت

خوراک دام

صنایع داروسازی

صنایع شیشه سازی

صنایع پودر شوینده و پاک‌کننده

صنایع بافندگی و صنعت رنگرزی

صنایع نظامی ,عکاسی, سولفور سدیم

صنایع کاغذ ( کاغذ کرافت ) و...

ایمنی

گرچه سدیم سولفات به عنوان یک ماده غیرسمی شناخته میشود, اما باید با دقت استفاده شود. غبار آن میتواند به آسم موقت یا صدمات چشمی منجر شود اما به راحتی با محافظ چشم یا ماسک میتوان از آن جلوگیری کرد. حمل و نقل آن محدود نشدهاست و در فهرست ایمنی و حفاظتی قرار ندارد.